Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru / uzavretia zmluvy o poskytnutí služby / uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. Vyplnený formulár nám odošlite poštou, e-mailom alebo doručte osobne na hore uvedenú adresu. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe alebo na číslo účtu, ktoré ste uviedli v tomto formulári (podľa Vašej voľby).

Výnimky z možnosti odstúpenia od zmluvy

1. Tovar vyrobený na mieru

Ide o taký tovar, ktorý nemáme v ponuke e-shopu, ale dokážeme ho po dohode vyrobiť a vyrábame ho vyslovene podľa požiadavky zákazníka.

2. Tovar osobitne určený pre jedného spotrebiteľa

Ide o taký tovar, ktorý je prispôsobený konkrétnemu spotrebiteľovi. Ide o výrobky potlačené Vašimi fotografiami alebo grafikou napr. hrnček s Vašou fotografiou/grafikou, fotoobraz na plátne alebo iná forma tlačenej fotografie. Takýto tovar je jasne určený len pre konkrétneho zákazníka a preto ho nemôžete vrátiť.

Formulár na odstúpenie od zmluvy